Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości

Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości – gotowy wzór

Czytając wszelkiego rodzaju fora na temat nieruchomości – zauważyłam że częstym pytaniem jakie się powtarza na stronach jest pytanie o gotowy wzór umowy o nazwie: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości. Wychodząc tej potrzebie naprzeciw dzisiejszy wpis to nic innego jak taki właśnie gotowiec 🙂 Umieszczony przykład przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości w nawiasach zawiera podpowiedzi co w którym momencie wpisać. Jeśli jednak potrzebujecie gotowego wzoru takiej umowy bez podpowiedzi i w wordzie – wystarczy zapisać się na newsletter. W ciągu 15 minut od podania swojego imienia i e-mail oraz potwierdzenia chęci zapisu na newsletter dotrze do Ciebie przygotowany dokument, który wystarczy tylko i wyłącznie uzupełnić. Bez potrzeby kopiowania i "obrabiania" zawartości tego artykułu samemu 🙂 Dodam tylko, że sama z takiej umowy korzystałam.

 

PRZEDWSTĘPNA UMOWA SPRZEDAŻY  NIERUCHOMOŚCI

 

Zawarta dnia …… (np. 1 maja 2017r) w ….. (miejscowości np. Gdańsku) pomiędzy następującymi osobami:

………….. (Imię i Nazwisko np. Anną Nowak), córką ……. (imiona rodziców np. Jana i Zuzanny) zamieszkałą w ……. (adres zamieszkania np. 80 – 330 Gdańsk; ul Bytowska 7/14)

Dowód osobisty …… (wpisujemy serię np. AAA 000001), ważny do dnia ……(wpisujemy dane z dowodu np. 30-12-2027r.), pesel…… (podajemy pesel )

Zwaną w dalszej części umowy SPRZEDAJĄCYM

………….. (Imię i Nazwisko np. Wandą Kowalską), córką ……. (imiona rodziców np. Andrzeja  i Katarzyny) zamieszkałą w ……. (adres zamieszkania)

Dowód osobisty …… (wpisujemy serię z dowodu np. BBB000001), ważny do dnia ……(wpisujemy dane z dowodu np. 01-02-2027r.), pesel…… (podajemy pesel )

Zwaną w dalszej części umowy KUPUJĄCYM

 

§ 1

Przedmiotem niniejszej umowy jest przyrzeczenie sprzedaży prawa własności do lokalu mieszkalnego nr …….(tu numer mieszkania np. 10) położonego w  ……. (nazwa miejscowości np. Gdańsku) przy ul. …. (nazwa ulicy np. Bytowska 7) zwanego dalej LOKALEM.

Mieszkanie o powierzchni …… (podajemy powierzchnię mieszkania np. 46,54 m2) składa się z…… (opis mieszkania np. 2 pokoi, kuchni, łazienki , WC oraz przedpokoju). Mieszkanie usytuowane jest na …. (tutaj numer pietra np. 3 piętrze) w budynku 4-piętrowym.  Do ww. prawa przynależy również piwnica o powierzchni …. (podajemy powierzchnię piwnicy np. 5m2).

Dla powyższego prawa prowadzona jest Księga Wieczysta nr ….. (podajemy numer księgi wieczystej) w Sądzie Rejonowym w … (podajemy nazwę miejscowości w której znajduje się Sąd Rejonowy np. w Gdańsku).

Dział III i IV jest wolny od wpisów (o ile faktycznie w księdze wieczystej działy te są wolne od wpisów).

Z własnością lokalu związany jest udział wynoszący …..(tutaj odpowiedni ułamek udziału np. 8/100) części we własności działki objętej księgą wieczystą nr …. (podajemy numer księgi wieczystej) oraz taki sam udział we współwłasności części domu przeznaczonych do wspólnego korzystania.

Sprzedający oświadcza, że przysługuje mu prawo własności do ww. Lokalu, które nabył na podstawie aktu notarialnego  …. (wpisujemy numer aktu notarialnego np. Rep. A nr 1000/2000 z dnia ….. (wpisujemy datę z aktu notarialnego np.. 3  maja 2000r)

Sprzedający okazuje następujące dokumenty:

Wydruk wyżej wymienionej księgi wieczystej z elektronicznego systemu ksiąg wieczystych z dnia dzisiejszego

Podstawę nabycia: tj. akt notarialny

Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć do dnia podpisania  umowy przyrzeczonej pozostałe dokumenty w postaci:

-zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami bieżącymi oraz na fundusz remontowy względem wspólnoty mieszkaniowej

Zaświadczenie o braku osób zameldowanych w wyżej wymienionym Lokalu

 

Sprzedający oświadcza ponadto, że

a) w księdze wieczystej …………………….. prowadzonej przez Sąd Rejonowy w ………… wpisana/y jest …………, córka/syn ……  PESEL……. jako właściciel/ka lokalu mieszkalnego  nr ……….. położonego w …………. Przy ulicy…………….

b) w Lokalu tym zameldowane są …. [ilość] osoby, a do dnia podpisana umowy przyrzeczonej [do dnia przekazania] z Lokalu wszyscy zostaną wymeldowani,

c) prawo własności do ww. Lokalu jest wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich również nieujawnionych w księdze wieczystej oraz nie stanowi zabezpieczeń dla innych zobowiązań, a w przypadku, gdyby sprzedawany Lokal okazał się obciążony jakimikolwiek zadłużeniami Sprzedający zobowiązuje się zadłużenia te spłacić do dnia zawarcia umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego.

d) wszystkie należne podatki związane z przedmiotowym Lokalem są uregulowane

§ 3

1. Kupujący oświadcza, że nabywany Lokal obejrzał osobiście i zapoznał się ze stanem technicznym, a Sprzedający oświadcza, że stan ten do chwili wydania Lokalu nie ulegnie pogorszeniu.

§ 4

Mocą niniejszej umowy:

Sprzedający zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego dotyczącej sprzedaży prawa własności do przedmiotowego Lokalu Kupującemu lub osobie przez niego wskazanej

a Kupujący lub osoba przez niego wskazana zobowiązuje się do zawarcia umowy przyrzeczonej w formie aktu notarialnego dotyczącej kupna prawa własności do przedmiotowego Lokalu.

§ 5

Strony postanawiają zawrzeć umowę przyrzeczoną w postaci aktu notarialnego najpóźniej do dnia ……………r (najlepiej dać sobie nawet 2 – 3 miesiące od podpisania niniejszej umowy – szczególnie jeśli mieszkania kupujemy na kredyt).

§ 6

1. Strony zgodnie ustaliły cenę nabycia prawa własności do Lokalu wymienionego w § 1 na kwotę …………….(słownie: ……………………………….. złotych). Kwota ta płatna będzie w następujący sposób:

 • w dniu dzisiejszym został zapłacony zadatek w wysokości ………. zł (słownie: ……………….. złotych) co Sprzedający kwituje podpisując niniejszą umowę
 • pozostała kwota w wysokości …………….. zł (słownie: …………………………. złotych) zostanie zapłacona do 7 dni roboczych od dnia zawarcia aktu notarialnego sprzedaży przelewem na konto Sprzedającego nr …………………………………………………….

§ 7

Stronom umowy znane są rygory z art. 394 Kodeksu Cywilnego, którym się poddają:

 1. Jeżeli stroną odstępującą od niniejszej umowy będzie Kupujący, traci on przekazany Sprzedającemu zadatek,
 2. jeżeli stroną odstępującą od umowy będzie Sprzedający, to zwróci on Kupującemu przyjęty zadatek oraz jego równowartość w terminie 7 dni od daty odstąpienia od niniejszej umowy, bez odrębnego wezwania do zapłaty.
 3. W razie zawarcia umowy przyrzeczonej wpłacona kwota ulega zaliczeniu na poczet ceny przyszłej sprzedaży.

§ 8

Wydanie Lokalu w posiadanie nabywcy nastąpi po zapłacie całej ceny, nie później niż do 7 dni od daty zawarcia umowy przyrzeczonej, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Do dnia wydania Lokalu Sprzedająca/y zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty eksploatacyjne za przedmiotowy lokal

§ 9

Koszty związane z nabyciem ww. Lokalu w postaci podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty notarialnej, wypisów ponosi Kupujący. Sprzedający zobowiązuje się pokryć opłatę sądową za  wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej.

§ 10

Strony zgodnie oświadczają, że rezygnują z zawarcia umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Sprzedający oświadcza, że do dwóch miesięcy od dnia podpisania umowy przeniesienia własności dostarczy Kupującemu Certyfikat Energetyczny z ww. Lokalu.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla miejsca zawarcia umowy.

§ 12

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Umowę przeczytano, przyjęto i podpisano.

 

 

 

 

_____________________________                                  _____________________________

SPRZEDAJĄCY                                                                                 KUPUJĄCY

 

A na koniec – dla ułatwienia: 

Chcesz gotowy wzór dokumentu: Przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości – wypełnij ten formularz i potwierdź zapis 🙂

I zanim napiszesz że nic do Ciebie nie dotarło – na wszelki wypadek – sprawdź folder gdzie lądują według Twojej poczty wszystkie śmieciowe wiadomości. Niestety czasami i moje e-maile tam lądują

 

 

Zgadzam się z Polityką Prywatności

 

About the author

Ula

View all posts

2 komentarze

  • Hejka 🙂

   Po pierwsze dzięki za komentarz 🙂

   Po drugie – nie Pani – tylko Ula po prostu

   Po trzecie odpowiadając na pytanie. Tak wiem, że dzięki umowie w formie aktu notarialnego można zmusić właściciela do sprzedaży mieszkania nawet jeśli będzie chciał się z tego wycofać. Tylko tu poza samą umową dla mnie dochodzi jeszcze równie ważny czynnik ludzki. Nie chciałabym wprowadzać złych emocji, tracić czas na walkę z właścicielem o dochodzenie praw jakie przysługują mi z tytułu zawartej umowy. Znacznie fajniej współpracuje się, gdy obie strony są zadowolone z transakcji. Po prostu jest mi bardziej po drodze z zasadą win -win, niż udowodnię kto ma rację. Nawet gdybym zawarła umowę przedwstępną w formie aktu notarialnego, a sprzedawca chciałby się wycofać i miałby ku temu racjonalny powód – umozliwiłabym mu to po otrzymaniu zadatku w podwójnej wysokości. Dalej – myślę że bym się nie posunęła

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

CommentLuv badge