Słownik pojęć z zakresu nieruchomości

Poniżej udostępniam Ci słownik pojęć z zakresu nieruchomości.

Po co go zrobiłam?

Dla waszej wygody 🙂 Abyście nie musieli latać po 15 różnych stronach poczynając na wikipedii a po murator kończąc 🙂 Ja polatałam za Was i ogarnęłam temat 🙂 Jakby nie było – sama z tego też osiągnełam korzyści. Uporządkowałam swoją wiedzę oraz dowiedziałam się sporo nowych rzeczy, szczególnie z zakresu typowego budownictwa, których wcześniej nie miałam weny zgłębiać. Mimo, że zajęcie okazało się dość czasochłonne – to jednak było niezłą zabawą. I naprawdę mam szczerą nadzieję, że taki słownik – słownik pojęć z zakresu nieruchomości przyda Wam się i postara zaoszczędzić Wam najcenniejszego dobra jakim dysponujemy – czyli czasu.

Napisanie tej strony zajeło mi dość sporo czasu. Wynikało to z faktu – że definiując jedne pojęcie, trafiałam na 3 kolejne. I tak ta strona z początkowych 16 pojęć wydłużała się i wydłużała. Aktualnie – na chwilę publikacji tej strony – jest ok 70 definicji w przygotowanym przeze mnie słowniku z zakresu nieruchomości. Mam nadzieję, że wystarczająco wiele – by mógł być przez Was traktowany jako żródło wiedzy.

Mimo to słownik pojęć z zakresu nieruchomości postaram się systematycznie powiększać o kolejne pozycje. Jeśli jednak już teraz masz do niego jakieś uwagi, lub uważasz że jakiegoś pojęcia brakuje – skontaktuj się ze mną za pomocą formularza kontakt. Obiecuję, że uzupełnię 🙂

ABCD – EFGHIJKLMNOPRSTUWZ

A


Akt notarialny

Dokument sporządzany przez notariusza, który jest potwierdzeniem dokonania określonej czynności prawnej np. zawarcia umowy kupna – sprzedaży mieszkania.

Amortyzacja

Jest to wyrażony w pieniądzu składnik kosztów wyrażający zużycie fizyczne i ekonomiczne środków trwałych. Ponieważ amortyzacja jest składnikiem kosztów – zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu – odpisy amortyzacyjne wpływają na wielkość dochodu, który objęty jest podatkiem. Amortyzacji podlegają:

 • nieruchomości w postaci budowli, budynków oraz lokali będących odrębną własnością
 • maszyny, urządzenia i środki transportu
 • inne przedmioty – o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, kompletne i zdatne do użytkowania, wykorzystywane na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umów najmu lub dzierżawy.

Antresola (Półpiętro)

Jest to pomieszczenie lub przestrzeń, która została wydzielona z pomieszczenia z górnej jego części, jednocześnie nie będąc kontygnacją. Może mieć przeznaczenie biurowe, mieszkalne, magazynowe; może się składać z jednego lub kilku pomieszczeń. Najczęściej spotykana jest w wysokich pomieszczeniach, dzięki czemu efektywność wykorzystywania pomieszczeń znacznie wzrasta

B


Balkon

Jest to element architektoniczny budynku, posiadający formę otwartą (ściana tylko z jednej strony). Jest elementem nadwieszonym, który wystaje poza mury budynku. Pełni funkcję użytkową i dekoracyjną.

Budynek 

Budowla ograniczona dachem i ścianami. Zgodnie z polskim prawem budowlanym jest to obiekt budowlany trwale związany z gruntem. Z przestrzeni jest wydzielony za pomocą przegród budowlanych, fundamentu i dachu. Nie może się przemieszczać, nie można go składać i rozkładać.

Budowla

Jest to obiekt, który został wybudowany. Do budowli zalicza się każdą konstrukcję budowlaną, która nie jest budynkiem lub obiektem małej architektury. Budowlą jest np. lotnisko, droga, most, wiadukt itp.

C


Cena transakcyjna

Jest to cena kupna – sprzedaży nieruchomości, za którą faktycznie nieruchomość została zbyta, na którą zgodzili się zarówno sprzedający jak i kupujący. Jest to cena, która widnieje w akcie notarialnym 

Cena ofertowa

Jest to cena – którą sprzedający podaje potencjalnemu kupujacemu i którą umieścił w ofercie na sprzedaż. Jest to ilość pieniędzy, którą życzyłby sobie otrzymać sprzedający za nieruchomość. Faktycznie – ceny ofertowe od cen transakcyjnych różnią się statystycznie o ok 7%. O tym jaką strategię cenową wybrać podczas sprzedaży mieszkania napisałam tutaj

Czynsz

Jest to kwota, jaką wynajmujący zobowiązuje się płacić właścicielowi za prawo korzystania z jego własności. Zwykle czynsz opłaca się w zamian za wynajmowanie mieszkania lub dzierżawę ziemi. Ciekawostką jest, iż wartość czynszu może zostać ustalona w pieniądzach lub też w naturze – worek ziemniaków np.

D


Decyzja o warunkach zabudowy

Jest to szczególny rodzaj decyzji administracyjnej, która określa warunki zabudowy dla terenu, na którym nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Na wniosek inwestora jest wydawana przez Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta. Aby wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy nie trzeba być właścicielem nieruchomości.

Deweloper 

Inwestor, będący czy to osobą fizyczną czy prawną, która inwestuje w budowę nieruchomości w postaci np. mieszkań, bloków, domów jednorodzinnych, nieruchomości przeznaczonych do użytku dla firm itp. Wybudowane przez niego nieruchomości są przeznaczone do sprzedaży lub wynajmu. 

Działka

Jest to taki kawałek gruntu, który znajduje się w obwodzie tego samego obszaru, a dodatkowo pod wzgledem prawnym także jest jednolity. Działka jest również podstawą do wskazania nieruchomości związanej z gruntem znajdującej się księdze wieczystej. Jak również jest obiektem rejestru publicznego – ewidencji gruntów i budynków. Ze względu na przeznaczenie wyróżnia się działki rolne, budowlane, inwestycyjne, rekreacyjne i leśne.

Dzierżawa

Jest to umowa polegająca na udostępnieniu innej osobie (dzierżawcy) prawa lub rzeczy,w zamian za co właściciel (wydzierżawiający) otrzymuje umówiony czynsz. Przedmiotem dzierżawy może być tylko rzecz lub prawo przynoszące pożytki, a umowa dzierżawy może zostać spisana na czas określony lub nie oznaczony. Co ważne dzierżawa nie przenosi własności danej rzeczy czy prawa. Dzierżawa jest umową nazwaną, dwustronnie zobowiązującą, wzajemną i konsensualną (tzn. dochodzącą do skutku przez zgodne oświadczenie woli stron).

E


Elementy konstrukcyjne (budowlane)

Cześć składowa obiektu budowlanego. Wszystkie elementy konstrukcyjne – po ich połączeniu – tworzą konstrukcję budowlaną. Do elementów konstrukcyjnych zalicza się:

 • Płyty fundamentowe, stropy, dachy, płyty balkonowe, płyty spocznikowe
 • fundament, ściany nośne, ściany samonośne
 • podpory, belki, słupy, podciągi itp.

Elementy niekonstrukcyjne (elementy użytkowe, estetyczne)

Sa to elementy obiektu udowlanego, które nie przenoszą obciążeń i nie wpływają na układ konstrukcyjny budynku. Sa to elewacje, posadzki, podłogi, ścianki działowe, izolacje itp.

Elewacja

Pisząc najprościej – jest to wizytówka danej nieruchomości. Jest to widok zewnętrznej powierzchni ściany budynku wraz ze wszystkimi elementami jakie w tej ścianie występują – drzwiami czy oknami. Pełni funkcję dekoracyjną oraz pierwszej warstwy ochronnej budynku

F


Falowiec

Charakterystyczny typ budynku mieszkalnego, którego kształt oraz układ balkonów przypomina falę. Wejścia do mieszkań znajdują się w większości przypadków od strony galerii, które połączone sa ze sobą klatkami. W Polsce ten typ budynków występuje w Gdańsku i Poznaniu. W Europie falowce można spotkać we Włoszech.

Flip

Mieszkanie kupowane w celach inwestycyjnych z zamiarem szybkiego odzyskania i pomnożenia włożonego kapitału. W praktyce wygląda to najczęściej w ten sposób, że kupujesz mieszkanie, remontujesz je lub w inny sposób podnosisz jego wartość, sprzedajesz z zyskiem. W moim artykule Mieszkanie na flipa czy mieszkanie na wynajem? znajdziesz więcej informacji na ten temat.

G


Garaż

Jest to samodzielny obiekt budowlany lub część innego obiektu, którego zadaniem jest przechowywanie i niezawodowa obsługa pojazdów mechanicznych

Generalny wykonawca

Jest to podmiot, który z pomocą współpracujących z nim podwykonawców – podejmuje się i odpowiada za wykonanie wszystkich robót budowlanych, jakie muszą zostać wykonane, aby ukończyć budowlę zaplanowanych obiektów wchodzących w skład inwestycji. Odpowiada przed inwestorami za kompleksowe wywiązywanie się z warunków umowy o roboty budowlane. Odpowiedzialny jest za zawieranie umów z podwykonawcami, koordynację działań oraz kompletne, terminowe i należyte pod wzgledem jakości wykonanie wszystkich robót przez podwykonawców

Gospodarstwo rolne

Są to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą – zgodnie z definicją z kodeksu cywilnego

Grunt leśny

Są to grunty określone jako:

 • lasy – w przepisach o lasach
 • grunty zrekultywowane na potrzeby gospodarki leśnej
 • znajdujące się pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych

Definicja zaczerpnięta z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Grunt rolny (nieruchomość rolna)

Zgodnie z definicją z Kodeksu Cywilnego są to nieruchomości, które są lub mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej i zwierzęcej, nie wyłączając produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej.

H


Hipoteka

Jest to ograniczone prawo rzeczowe polegające na obciążeniu nieruchomości dla zabezpieczenia danej wierzytelności – np pożyczki zaciągniętej na kupno danej nieruchomości. Co ważne wierzyciel może dochodzić zaspokajania swojej wierzytelności z mieszkania – nawet wtedy – gdy zmienił się jego właściciel. Hipoteka jest po prostu przpisana do nieruchomości, a nie do osoby, która zgodziła się na takie warunki. Hipoteka powstaje w momencie wpisania jej do księgi wieczystej nieruchomości, a wymagalną formą ustanowienia takiej umowy jest akt notarialny.

Home staging

Są to wszystkie działania mające na celu przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub wynajęcia, dzięki czemu wzrasta wartość sprzedawanego lub wynajmowanego mieszkania oraz następuje przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu. Techniki uzywane w home stagingu opierają się głównie na marketingu, dzięki czemu nieruchomość przygotowana do sprzedaży (wynajmu) staje się produktem atrakcyjnym dla nabywców.

I


Inwestowanie

Jest to jedna z działalności człowieka polegająca na zaangażowaniu środków (np. finansowych, czasowych) w celu pózniejszego osiągnięcia korzyści lub zysków. Inwestowanie charakteryzuje się 3 podstawowymi cechami:

 • upływem czasu (rezygnujesz z dzisiejszych korzyści na rzecz przyszłych)
 • wyrzeczeniami (aby inwestować, trzeba odłożyć konsumpcję w czasie)
 • ponoszeniem ryzyka (zyski masz zamiar czerpać w przyszłości – a przyszłośc jest niewiadomą. Musisz zdawać sobie sprawę że coś może nie wyjść tak jak zakładałeś)

J


Join venture

W dosłownym tłumaczeniu wspólne przedsięwzięcie. Jest to podmiot stworzony przez 2 lub większą liczbę niezależnych przedsiębiorstw w celu zrealizowania ściśle określonego działania, projektu czy celu.

K


Kamienica

To podstawowy miejski budynek mieszkalny jaki powstawał od czasów średniowiecz do XX wieku. Był murowany z cegły lub kamienia, musiał posiadać przynajmniej jedno piętro. Zazwyczaj stoi w zwartym szeregu innych domów, od innych budynków odróżnia się brakiem dużych okien na jednej ze ścian budynku (juz podczas budowy przewidywano, iż z tej strony będzie stał kolejny budynek – bezpośrednio przylegający do ściany bez okien)

Kondygnacja

Jest to ta część budynku, która położona jest bezpośrednio nad sobą położonymi stropami. Kondygnacja może być nadziemna lub podziemna

Księgi Wieczyste

Są to publiczne rejestry, które przedstawiają stan prawny nieruchomości. Dane, które zostały umieszczone w księgach wieczystych pozwalają autoratywnie stwierdzić komu i jakie prawa przysługują do danej nieruchomości. Księgi wieczyste są jawne – każdy może sprawdzić wpisy w nich sie znajdujące; na ich podstawie domniemuje się, że stan prawny wpisany do księgi jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Dodatkowo Księgi Wieczyste mają rękojmię wiary publicznej – jeśli stan rzeczywisty jest inny niż stan zapisany w Księdze Wieczystej – treść księgi wieczystej rozstrzyga na korzyść wpisów znajdujących się w tym dokumencie.

Kubatura

Jest to objętość budynku (wyrażona w m 3; wylicza się ją jako iloczyn powierzchni całkowitej i wysokości budynku liczonej od podłogi piwnicy do podłogi strychu czyli powierzchnia całkowita x wysokość każdej kondygnacji) liczona w obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji podziemnych i nadziemnych

L


Loggia

Jest to wnęka w zewnętrznej płaszczyżnie budynku. Cechą charakterystyczną jest fakt, że jest wyrównana z licem budynku i zabudowana jest z 3 stron. Tym właśnie różni się od balkonu. Dodatkowo od pomieszczeń wewnętrznych oddzielona jest drzwiami lub oknami, Typowa loggia znajduje się w gdańskich falowcach

Lokal usługowy (użytkowy)

Jest to wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi wykorzystywane są zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne. Czyli – definicja identyczna jak mieszkania – tylko zastosowanie inne 😉

M


Mała architektura (obiekt małej architektury)

Jest to zespół niewielkich obiektów budowlanych. Do grupy tej w szczególności zaliczane są:

 • obiekty kultu religijnego (kapliczki, krzyże, figurki itp.)
 • obiekty architektury ogrodowej (altanka, ogrodzenie, posąg itp.)
 • obiekty użytkowe służącej do codziennej rekreacji (huśtawka, piaskownica, ławki itp)
 • obiekty służące utrzymaniu porządku (śmietnik)

Mapa inwestycji mieszkaniowych

To przewodnik, mapa na której zaznaczone są inwestycje deweloperskie na danym obszarze – np. miasta

Mieszkanie (lokal mieszkalny)

Jest to zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mających odrębne wejście, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi; przeznaczonych do stałego pobytu osób służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Pozwalając dzięki temu na prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego

Mieszkanie na wynajem

Mieszkanie kupione w celu dalszego wynajmowania go i w ten sposób czerpania stałych miesięcznych dochodów. Jest to jedna z metod inwestowania w nieruchomości. O tej i pozostałych metodach inwestowania przeczytacie we wpisie Inwestowanie w nieruchomości – rodzaje inwestycji

Miejscowy plan zagospodarowania terenu

Jest to akt prawa miejscoego, przyjmowany w formie uchwały przez lokalne władze. Określa przeznaczenie, warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, a także sposób rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. Miesjcowy olan zagospodarowania terenu jest podstawowym dokumentem planowania przestrzennego w gminie. Może być uchwalony maksymalnie na obszar całej gminy (nie może wykraczać poza jej granice), częsciej jednak obejmuje tylko część obszaru gminy.

N


Najem (umowa najmu)

Jest to umowa, a której wynajmujący (właściciel) zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania na czas określony lub nieokreślony, a najemca w zamian za możliwość korzystania z tej rzeczy zobowiązuje się płacić najemcy czynsz. Przedmiotem umowy najmu mogą być rzeczy ruchome (samochody, maszyny) lub rzeczy nieruchome (mieszkanie,pokoje) jak i części składowe rzeczy. Co ważne forma umowy najmu nie musi być pisemna.

Negocjacje

Jest to sztuka porozumiewania się. Dwustronny proces komunikowania się w celu osiągnięcia porozumienia, które usatysfakconuje wszystkie strony zaangażowane w konflikt, proces poszukiwania takiego rozwiązania, na które wszystkie strony wyrażą zgodę.

Nieruchomość

Zgodnie z Kodeksem Cywilnym, jest to część powierzchni ziemskiej, stanowiąca odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale związane z gruntem lub część takich budynków, jeżeli na podstawie przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Istotą nieruchomości jest brak jej mobilności – nie może zostać dostarczona – może być jedynie udowstępniona. 

O


Obiekt budowlany

Według prawa budowlanego obiektem budowlanym jest budynek, budowla lub obiekt małej architektury, który wraz z instalacjami, zapewnia mozliwośćuzytkowania budynku zgodnie z przeznaczeniem.
Jako obiekt budowlany definiowana jest także całość robót budowlanych dotyczących budownictwa a także inżynierii wodnej lub lądowej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną.

Odrolnienie gruntu (odrolnienie działki)

Jest to procedura mająca na celu zmianę przeznaczenia terenów, które w miejscowym planie zagospodarowania terenu były określone jako rolne, lub gdy na interesującym nas obszarze nie ma planu zagospodarowania terenu, a grunt jest zaklasyfikowany w ewidencji gruntów jako jeden z użytków rolnych. Termin odrolnienie jest terminem potocznym, nie występuje jego definicja w żadnych przepisach prawa. I w gruncie rzeczy dotyczy zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na np. grunty budowlane

Oficyna

Jest to ta część budynku, która znajduje się za budynkiem frontowym. Zlokalizowana jest na jednej działce i stanowi jeden kompleks budowlany z budynkiem frontowym (znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy). Najczęsciej w oficynach znajdują się mieszkania, które mają gorszy standard (brak zdobień, mniejszy metraż). Wynika to z faktu, iż pierwotnie oficyny były mieszkaniami przeznaczonymi dla służby lub na wynajem dla ludzi pochodzących z biedniejszych warstw społecznych

Operat szacunkowy

Dokument urzędowy będący autorską opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości będącej przedmiotem wyceny. Sporządzany wyłącznie w formie pisemnej. Jest wynikiem wyceny nieruchomości, produktem działań rzeczoznawcy majątkowego. Operat szacunkowy może być wymagany przy podziale majątku, określeniu odszkodowania, egzekucji z nieruchomości czy zabezpieczeniu kredytu

Opłata notarialna 

Jest to wynagrodzenie notariusza za dokonanie czynności notarialnych. Wynagrodzenie to nie może być wyższe od maksymalnej stawki (taksy notarialnej) określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości

P


Penthouse

Luksusowy apartament, który znajduje sie nanajwyższym piętrze budynku. Zwykle składa się z 2 poziomów oraz tarasu, ma ogromny metraż i jest wykończone w bardzo wysokim standardzie. Dla wielu synonim bogactwa i zajmowanej pozycji.

Poddasze

Kondygnacja pomiędzy najwyższym stropem, a pokryciem dachowym. Poddasze może mieć charakter uzytkowy lub nieużytkowy

Podnajem

Jeden ze sposobów inwestowania w nieruchomości – przy relatywnie niskim wkładzie własnym. Polega na wynajęciu mieszkań od właścicieli  nie na własny użytek, a w celu dalszego wynajmowania ich kolejnym lokatorom. Podnajem lokalu wymaga bezwzględnej zgody właściciela mieszkania. Więcej o rodzajach inwestycji w nieruchomości znajdziesz w artykule Inwestowanie w nieruchomości – rodzaje inwestycji

Pośrednik w obrocie nieruchomościami

Człowiek, wykonujący zawód pośrednika w obrocie nieruchomosciami – czyli kojarzący strony takich transakcji jak: kupno, sprzedaż, najem i zamiana nieruchomości. Aktualnie, aby pracować w tym zawodzie należy posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Promesa

Jest to obietnica, przyrzeczenie dokonania jakiejś czynności lub spełnienia danego świadczenia lub zobowiązanie organu państwowego do wydania decyzji po dopełnieniu przez zainteresowanego odpowiednich formalności. Dokument, który zawiera takie przyrzeczenie również nosi nazwę promesy

Prawo pierwokupu

Jest to prawo polegające na tym, że określony podmiot ma pierwszeństwo podczas kupna nieruchomości. Dlatego też umowa sprzedaży nieruchomości zawarta przez właściciela, w sytuacji gdy pewnemu podmiotowi przysługuje prawo do pierwokupu – jest umową warunkową. Do sprzedaży faktycznie dojdzie dopiero wtedy, gdy uprawniony do pierwokupu nie skorzysta ze swojego prawa. Jeśli podmiot mający prawo do pierwokupu – zdecyduje się na kupno danej nieruchomości – będzie musiał za jej nabycie zapłacić tyle, ile jest określone w warunkowej umowie sprzedaży

R


Rewitalizacja

 Jest to skoordynowany, wieloletni, kompleksowy, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju

Rynek pierwotny

Rynek, w którym do obrotu trafiają nowe nieruchomości – kupowane bezpośrednio od deweloperów lub spółdzielni mieszkaniowych – czyli producenta mieszkania. Trafnym porównaniem jest porównanie do zakupu z salonu

Rynek wtórny

Rynek, w którym do obrotu trafiają nieruchomości wcześniej użytkowane. Jest to zakup z drugiej ręki, a więc od poprzedniego właściciela

S


Służebność

To jedno z ograniczonych praw rzeczowych obciążających nieruchomość służebną w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości lub zaspokojenia potrzeb innej osoby. Służebność ogranicza możność dysponowania obciążoną nieruchomością przez jej właściciela – inna osoba ma prawo korzystać z nieruchomości w ściśle określony sposób – mimo że włascicielem tej nieruchomosci nie jest. W kodeksie cywilnym mowa jest o 3 rodzajach służebności: służebności gruntowej, służebności osobistej oraz służebności przesyłowej.

Stan deweloperski (stan surowy zamknięty)

Etap prac budowlanych – ostatni przed właściwym wykończeniem nieruchomości. Zakres prac stanu surowego zamkniętego obejmuje miedzy innymi pokrycie dachu, wszelkie prace dekarskie i blacharskie na dachu, montaż orynnowania, montaż stolarki okiennej oraz drzwiowej

Strop

Jest to poziomy układ konstrukcyjny, który oddziela od siebie kolejne kondygnacje. Zadaniem stropu jest przenoszenie obciążeń na pionowe elementy nośne czyli ściany, słupy itp. Cechą charakterystyczną stropów jest fakt, że na górnej powierzchni stropu położona jest podłoga; dolną natomiast najczęsciej pokrywa się tylkiem i tworzy się z niej sufit

Suterena

Jest to część budynku znajdująca się pod parterem, częsciowo poniżej powierzchni ziemi, przystosowana do celów mieszkalnych. Obecnie – w nowo powstających budynkach nie jest możliwe wykorzystanie tej części nieruchomości na cele mieszkalne – dlatego powstają w nich garaże, lokale usługowe. Natomiast w kamienicach, w których takie mieszkania istniały i nadal istnieją – dopuszcza sie w nich dalsze zamieszkiwanie ludzi.

T


Taras

Jest to pozioma powierzchnia lub budowla umieszczona na wysokości parteru, ale także piętra lub dachu- ogrodzona balustradą, przystosowana do przebywania na niej ludzi. Taras pełni funkcję miejsca wypoczynkowego

Teren budowy

Jest to przestrzeń, zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy oraz przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane

U


Umowa przedwstępna

Jest to taka umowa, która zobowiązuje jedną ze stron lub obie strony do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy (umowy przyrzeczonej). Jest najczęściej zawierana podczas zakupu nieruchomości i przygotowuje, szczegółowo określa warunki zawarcia umowy właściwej. Na jej podstawie można występować do banku po kredyt hipoteczny na zakup nieruchomości. Gotowy wzór umowy przedwstępnnej kupna sprzedaży nieruchomości znajdziecie w linku

Upadłość (bankructwo, plajta)

Jest to postępowanie, procedura, które jest wszczynane w razie niewypłacalności dłużnika. Jej zadaniem jest przede wszystkim wspólne dochodzenie roszczeń przez wszystkich wierzycieli. Upadłość jest ogłoszona przez sąd – na wniosek wierzycieli lub samego dłużnika. Upadłość w szczególnych sytuacjach umożliwia restrukturyzację przedsiębiorstwa dłużnika

Użytkowanie wieczyste

Jest to oddanie w użytkowanie nieruchomości gruntowej, która jest własnością Skarbu Państwa, województwa, powiatu bądź gminy albo związku tych jednostek osobie fizycznej lub osobie prawnej na czas określony z reguły 99 lat (wyjątkowo użytkowanie wieczyste może byc krótsze, leczna okres nie krótszy niż 40 lat). Reguluje je kodeks cywilny.

W


Wielka płyta

Jest to technologia wznoszenia budynków z żelbetonowych, prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych. W Polsce popularny sposób budowy bloków w okresie od lat pięćdziesiątych do osiemdziesiatych

Wspólnota mieszkaniowa

Jest to ogół właścicieli lokali, których mieszkania wchodzą w skład danej nieruchomości (zwykle jest to budynek wraz z otaczającym go terenem)

Wycena nieruchomości

Jest to postepowanie, którego celem jest określenie jaką wartość ma dana nieruchomość. Do określenia wartości nieruchomości upoważniony jest rzeczoznawca, a efekt jego działań to dokument o nazwie operat szacunkowy

Z


Zadatek

Jest to określona kwota lub rzecz, jaką jedna ze stron daje drugiej przy zawarciu umowy. W przypadku zadatku niewywiązanie się z umowy prowadzi do konieczności wypłaty rekompensaty zarówno przez jedną jak i drugą stronę umowy. Różnice między zaliczką a zadatkiem opisane są w artykule: Sprzedaż mieszkania umowa przedwstępna: zaliczka czy zadatek

Zaliczka

Jest to kwota, która zostaje zaliczona na poczet przyszłych świadczeń wynikających z zawartej umowymiędzy stronami. Szczegółowo różnice między zaliczką a zadatkiem podczas zawierania umowy kupna – sprzedaży mieszkania opisałam w artykule: Sprzedaż mieszkania umowa przedwstępna: zaliczka czy zadatek

 Zasiedzenie

Jest to forma nabycia ruchomości lub nieruchomości przez osobę, która nie jest właścicielem danej rzeczy, ale który miał ją w posiadaniu przez pewnien czas. W zależności od tego co jest przedmiotem zasiedzenia – terminy są różne. W przypadku nieruchomości i posiadaniu jej w dobrej wierze – potrzeba 20 lat, w przypadku złej wiary – 30 lat. Najważniejszym warunkiem, aby w ogóle można mówić o zasiedzeniu posiadanie nieruchomości musi być ciągłe i samoistne.